lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסידח"צ (דירקטור חיצוני)

בעל תפקיד הממונה על פי חוק החברות בישראל ואשר חייב להיות תושב ישראל ללאזיקה כלכלית לחברה בה הוא מכהן כדירקטור או לתאגיד קשור לה.

 נדרש גם שהדח"צ לא יהיה בעל קשר מהותי להנהלה העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.

החוק מחייב בכל חברה ציבורית כהונת שני דח"צים לפחות. בעבר הדירקטור העצמאי נקרא דמ"ץ (דירקטור מטעם הציבור). ועדת הביקורת בחברה הציבורית מונה 3 חברים אשר מתוכם שניים הם דח"צים. הוראות החוק מנסות להבטיח את אי תלותו של הדח"צ ואת האובייקטיביות שלו בביצוע תפקידו. החוק קובע כי הדח"צ ימונה על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה: במניין קולות הרוב באסיפה זו ייכללו לפחות שליש מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה, או שסך קולות המתנגדים למינוי מקרב אלה שאינם בעלי שליטה כאמור לא יעלה על אחוז מכלל זכויות ההצבעה בחברה. מטרת הוראה זו היא לנטרל במידת מה את השפעת בעלי השליטה בהחלטה בדבר מינוי הדח"צ ולהקנות כוח בהחלטה זו לבעלי המניות שאינם בעלי השליטה. דרך נוספת בה מנסה החוק להבטיח את אי תלותו של הדח"צ היא ההוראה המגבילה את יכולת החברה להביא לפיטורי הדח"צ. את כהונת הדח"צ ניתן לסיים אך ורק בשל העילות הקבועות בחוק, ברוב זהה לרוב הדרוש למינויו של הדח"צ או בדרך של פנייה לבית המשפט. החוק אף הגביל במידת מה את יכולת השליטה של הדירקטוריון על התגמול אשר יינתן לדח"צ, ותקנות שהתקין שר המשפטים בהקשר זה קובעות טווח של סכומים אשר יינתנו כתגמול בגין שירותי הדח"צ, וכן את אופן חישוב החזר ההוצאות המגיע לדח"צ. עוד קובעות התקנות כי התגמול אשר יינתן לכל הדחצ"ים בחברה יהיה תגמול זהה. החוק אף קובע הוראות אשר נועדו למנוע ניגוד אינטרסים בין חובת הפיקוח אשר הוטלה על הדח"צ לבין ענייניו האישיים או חובות המוטלים עליו במסגרת תפקיד אחר אותו הוא ממלא. .


 

חיפוש בגוגל: דח"צ (דירקטור חיצוני)

חיפוש בMSN: דח"צ (דירקטור חיצוני)

דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול