lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיחברה : COMPANY

ישות עסקית מלאכותית, בלתי מוחשית, הנוצרת על פי חוק וקיימת רק משום שהחוק רואה בה גוף היכול לפעול, הרשאי לתבוע ולהיתבע, להחזיק רכוש ולעסוק בכל עיסוק שהוא בתחום סמכויותיה המוגדרות מראש בתזכיר ההתאגדות שלה ושיש לו רציפות קיום.


חברה אם : PARENT COMPANY

חברה שהיא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.


חברה בערבון מוגבל (בע"מ) : Limited Company LTD

חברה בע"מ היא, עפ"י החוק, תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיו.


חברה בת : SUBSIDIARY

חברה, אשר חברה אחרת היא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת האם.


חברה ציבורית : PUBLIC LIMITED COMPANY

על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.


חברה קשורה, חברה מסונפת : Related Company, Affiliated Company

חברה א' קשורה לחברה ב' כאשר 25% או יותר מהון המניות המונפק של חברה א', או 25% ויותר מכוח ההצבעה, או 25% מהזכויות למינוי מנהלים בחברה א' נמצאים בידי חברה ב'. כמו כן, חברה קשורה הינה חברה אשר 25% מההון העצמי שלה מושקעים בחברה אחרת.


חברות בועה

 בעבר זה היה שמן של  חברות בלנק צ'יק בבורסה בתל אביב, ראה ערך חברות בלנק צ'ק


חברות בלנק צ'ק : SPAC

חברות מסוג זה נקראות גם חברות "בלנק צ'ק" (צ'ק פתוח לעשיית עסקים) או Special Purpose Acquisition Company)) (SPAC) בוול סטריט נסחרות עשרות חברות כאלה. המכשיר מתאים במיוחד לתקופות שבהן קשה להנפיק בוול סטריט, כך שמיזוג של חברה פרטית לתוך חברת בלנק צ'ק נסחרת, יכול להיות פתרון מהיר וקל יחסית לגיוס הון. ראה גם מיזוג במהופך

כיום, בארה"ב, כללי הגיוס מחייבים את חברת ה-SPAC לעשות שימוש בהון שגוייס בתוך 24 חודשים. אם לא תתבצע עסקה, הכסף אמור להיות מוחזר לבעליו. כיום מקובל שחברת בלנק צ'ק מודיעה על התחום בו היא עומדת להשקיע. במידה ומנהלי החברה מוציאים פעילות מועמדת להשקעה, הם מביאים לאסיפת בעלי המניות וכך יכולים בעלי מניות לבחור אם להישאר או למכור את מניותיהם בשוק בטרם הרכישה. הניסיון שהצטבר מלמד כי הנהנים הגדולים בחברות אלה הם הצוות המוביל הגוזרים דמי ניהול גבוהים בעוד שלמשקיעים נותרים פירורים במקרה הטוב.


חברות דירוג אשראי : Credit rating agencies

חברות העוסקות בדירוג אשראי כגון בחו"ל סטנדרט אנד פור S&P, מודיס Moody's , Fitch העולמיות או בישראל מעלות החברה הראשונה שהוקמה ע"ע ומייצגת למעשה את  S&P ומידרוג ע"ע, המייצגת את  Moody's . 


חדלת פירעון : Default

אירוע המתרחש כאשר החברה לא עומדת בהתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב (תשלום ריבית ואו תשלום הקרן).


חובת הצטרפות : Drag along

סעיף שבעלי מניות הרוב דורשים בחתימה על הסכם מול בעלי המיעוט, לפיו במידה ובעלי הרוב ישיגו עסקה למכירת מניותיהם, באם הצד הקונה ידרוש רכישה כוללת את המניות באופן שבעלי הרוב יחשבו שהיא משתלמת, הרי בעלי מניות המיעוט, יחויבו להצטרף באותם תנאים יחסיים.

מטרת ההתנייה הזאת היא למנוע מצב של סחטנות מצד בעלי מניות המיעוט שיסרבו למכור ובשל חשש מאיבוד העסקה, יאלצו בעלי הרוב להעביר להם יותר מכפי חלקם

ע"ע Tag along

.


חודק, ועדת : Hodak Committee

 ועדת חודק, בראשות עו"ד דוד חודק מונתה על ידי משרד האוצר, ב-13 במאי 2009, על מנת לסייע בשיפור תהליך ההשקעה של גופים מוסדיים באג"ח לא ממשלתיות. החולשות הבסיסיות של הגופים המוסדיים בתחום האג"ח שאינו ממשלתי התחדדו בעקבות המשבר העולמי (2007-2008) וגל הסדרי החוב שבא בעקבותיו, והיו המניע להקמת הועדה.

החולשה המרכזית, הוגדרה על ידי הוועדה, כעמדת הנחיתות במו"מ מול החברות המנפיקות. הנחיתות נובעת מריבוי הגופים המוסדיים מול מספר מנפיקים בודדים באופן שיש תחרות מוגברת על הזכות לתת אשראי ומקשה על הגופים המוסדיים לבוא בדרישות שיגנו על ציבור החוסכים. בעקבות כך החוב המוסדי בישראל לרוב היה נחות מול החוב הבנקאי, ללא תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות, וכן ללא בטוחות משמעותיות ואף ללא התחייבות לאי יצירת שעבודים על נכסי החברה (שעבוד שלילי).
חולשות נוספות שזוהו נגעו להליך קבלת החלטות השקעה מהיר ולא אפקטיבי, היעדר מעקב אחרי החברה המנפיקה והיעדר Best practices"" כפי שקיימים בגופים מקבילים בחו"ל.
מסקנות וועדת הביניים פורסמו בספטמבר 2009 והמסקנות הסופיות בפברואר 2010.
עיקרי ההמלצות של הוועדה כללו:
א.      שיפור מחקר וקבלת האינפורמציה לפני ביצוע העסקה ובמהלך חיי החוב:
·        קבלת חומרים מהמנפיק לפחות 7 ימים לפני ההנפקה.
·        שיפור איכות וכמות החומרים שיתקבלו מחברות שאינן מדווחות, הן לפני ההנפקה והן במהלך חיי החוב.
·        סיווג אגרות החוב כפונקציה של בכירות/נדחות ביחס לחובות אחרים של החברה.
·        הכנת אנליזה כתובה על ידי גוף מוסדי לפני רכישה בשוק הראשוני.
ב.      קביעת דרישות לתנאים והגנות ביחס לחוב המונפק:
·      קביעת תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות – מינימאליות ומומלצות.
·      קביעות מפורשות של החברה ביחס לנושאים מסויימים (רישום למסחר, הפסקת דירוג וכיו"ב)
ג.       קריאה לרשויות לבחון מנגנונים לשת"פ בין המוסדיים על מנת לשפר את מעמדם מול המנפיק.
ביולי 2010 פרסם משרד האוצר חוזר בו הוא הופך את רוב המלצות הוועדה לתקנות מחייבות. התקנה בדבר כתיבת אנליזות לפני רכישה הורחבה ביחס להמלצות הועדה כך שאינה מתייחסת רק לרכישה בשוק הראשוני אלא גם לרכישה בשוק המשני אלא אם 95% מתיק ההשקעות של הגוף מכוסה באנליזות.
פרסום החוזר גרר שתי תופעות עיקריות:
1.       כתיבת אנליזות – מחלקות המחקר המצומצמות יחסית של הגופים המוסדיים לא יכלו להתמודד עם העומס הכרוך בכתיבת אנליזות מפורטות על כל מנפיקי האג"ח בתיק ההשקעות שלהם. לפיכך הגופים החלו להיעזר בחברות מחקר חיצוניות כגון תבור כלכלה ופיננסים ואחרות שבאו בעקבותיה.
2.       תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות – חוזר האוצר חל רק על הגופים המוסדיים קרי: חברות ביטוח, גופי פנסיה וקופות גמל, ואינו חל על קרנות נאמנות. בשנה הראשונה שלאחר פרסום החוזר רוב ההנפקות היו ללא תניות חוזיות או אמות מידה פיננסיות משמעותיות ולפיכך שוק ההנפקות נשלט על ידי קרנות הנאמנות. במקרים רבים אחרים, על מנת להתחמק ממחויבויות אלו העדיפו החברות להרחיב סדרות אג"ח קיימות במקום להנפיק חדשות.

בועדת חודק היו חברים: עו"ד דוד חודק, ענת לוין, אהרון קצרגינסקי, עו"ד דן אבנון, גילי כהן, עו"ד דידי לחמן-מסר, פרופ' אסף חמדני, רו"ח אריק פרץ ורו"ח ענת פייער


חוות דעת מומחה : Expert opinion

בכל הערכה או תחזית, יש לעיתים שימוש בחוות דעת של מומחה. לעיתים, חוות הדעת מתבססת על ניסיונו של המומחה ולעיתים מדובר באנליזה מסודרת, הכוללת ניתוח פרטני של השוק או ניתוח סטטיסטי הכוללות השערות מחקר ואימותן על פי מבחנים סטטיסטיים.

תחומי המומחיות עשויים להיות שונים ומגוונים, החל מהערכות שוק וכלה בהערכות רפואיות, וכן הערכות הסתברותיות לאירועים שונים וניתוחים של נתונים המחייבים התמחות מתאימה.

 


חוזה (הסכם) : Contract

הסכמה לגבי עניין או קבוצת עניינים קשורה, המסדירה את החובות והזכויות של הצדדים לאותה הסכמה. על מנת שהחוזה יהיה בעל תוקף, מתחייבים מספר תנאים מצטברים – גמירת דעת של הצדדים להסכם (שלא ייווצר הרושם כאילו אחד הצדדים עדיין נמלך בדעתו), מסוימות (קונקרטיות) החוזה (רכיבים מהותיים, צריכים להיות מוגדרים, כגון תכולת החוזה, מחירים, זמני אספקה וכיוב) חוזה יכול שיהיה גם בעל פה, אם כי בחוזים הנוגעים לנדל"ן נדרש חוזה בכתב.


חוזה אחיד

חוזה שבו גורם עסקי מסויים עומד מול קבוצה גדולה של לקוחות או צרכנים ומקיים עסקה חוזית מול כולם בתנאים דומים. לדוגמא רכישת כרטיס לסרט, מהווה עסקה חוזית מסוג חוזה אחיד, בין בית הקולנוע לבין הלקוחות. בגלל המבנה המונופולי של העסקה, חוזים אחידים כפופים לפיקוח רגולטורי וקיים גם בית דין לחוזים אחידים שעושי לפסול תנאים מסויימים כתנאים מקפחים. יכולתו של בית הדין לפסול תנאים כאלה הינה גם בדיעבד ומשפיעה על התוצאות גם לאחר שלמעשה נחתמה העסקה והרוכש הסכים לתנאיה.


חוזה עתידי : FUTURE CONTRACT

הסכם התחיבות לקנות או למכור נכס או סחורה מסוימת במועד נתון בעתיד במחיר הנקוב בחוזה, המשולם במועד מסירת הנכס או הסחורה.


חוזה פאושלי : Pauschale

מקור מגרמנית שמשמעו שלם.מתייחס לענף הבנייה ובמסגרתו מקבל הקבלן מהיזם את מלוא הנתונים ומוסיף את פרמיית הסיכון שלו לצורך תמחור הפרוייקט. המנגנון כולל לעיתים גם עדכוני מחיר והגנות מקיפצות גדולות.


חוק שכר הבכירים : Tikun 20

ראה ערך "תיקון 20" לחוק החברות


חזית היעילות : Efficiency frontier

העקום שהוא המקום הגיאומטרי של כל התיקים היעילים הנבנים על פי התיאוריה של פרופ הארי מרקוביץ (ראה ערך). כל פרט יכול לבחור על גבי עקום זה את התיק המועדף עליו מבחינת סיכון מול תשואה.


חזקה חלוטה

ראה השערת חזקה והוסף: השערת חזקה מיוחדת שאינה מותירה מקום לספק לגבי התנהגות הצד לגביו נקבעת ההשערה.


חזרה לממוצע : mean reversion

 ערכי נכסים כלכליים כמו גם מכפילים המהווים תמונת ראי של ערכי נכסים, נוטים להתכנס לערכים ממוצעים.

תכונה זאת משרתת החלטות הקעה, בתקופות בהן יש פער בין הערך הממוצע ארוך הטווח למחיר השוק.


חח"ד

חשבון חוזר דביטורי, ראה עו"ש


חיבוץ : Churning

מושג שבהקשר של ניהול תיקי השקעות, משקף עשיית פעולות רבות מדי, שלא לצורך, שמעבירות ערך מהתיק המנוהל לידי מנהל ההשקעות , בדרך של חיובי עמלות שמנהל ההשקעות זכאי לקבל את חלקן או כולן (תלוי בסוג ההסדר)

חיבוץ עמלות מוגדר כעוולה הנעשית על ידי מנהל התיק כלפי הלקוח.


חיבור העולה על סך חלקיו : Emergence

המונח אמרג'נס מבטא חיבור של חלקים "טיפשים" או לפחות לא מתוחכמים המייצרים ביחד שלמות מורכבת. כך למשל קן נמלים, שמעקב אחריו מראה כי הקן כולו מתנהל כמו יישות תבונית מורכבת לעומת התפקוד הבסיסי של כל נמלה בנפרד, שאינה מבינה את התמונה הכוללת ומבצעת רק משימות מוגדרות. הנמלים חוברות יחד ליצור קן שתפקודיו מורכבים ומרובים, גידול הדור הבא, ייצור דבש, טיפוח גינות, גידול כנימות כדוגמת פרות לחלב במשק החי ועוד, אבל כל נמלה מבצעת רק פעולה פשוטה שאינה מבינה את משמעותה. או דוגמא אחרת היא המוח, המורכב ממיליארדי תאי עצב שכל אחד מבצע פעולה כימית-חשמלית פשוטה אבל ביחד המוח אחראי על תהליכים מאוד מורכבים יש קרבה למונח סינרגיה (ע.ע), אבל מדובר בחיבור ברמה גבוהה יותר יש השערות כי הרשתות החברתיות מתקרבות למצב שכשלמות אחת הן משקפות מעין תבונה עילאית העולה על סך חלקיה ולמעשה מהוות מעין דוגמא נוספת לקן הנמלים או למוח ומבטאות לכן את תופעת האמרג'נס גם במעשי ידי אדם ולמעשה מהוות את הסיבה להצלחה הכלכלית הגדולה של רשתות כאלה, בשל הערך המוסף שהן יוצרות..


חידוש חוזה : novation

מונח משפטי המייצג מהלך של חידוש חוזה במסגרתו משנים תנאים, מוסיפים תנאים, או מחליפים את אחד הצדדים לעסקה, כמו בין ספק ללקוח, העברת ההסכם ללקוח אחר או לספק אחר 


חילוט : FORFEITURE

העברה או החרמה של נייר ערך או זכויות בשל אי קיום התחייבויות או בשל אשם או מעשה בלתי חוקי.


חיתום : underwriting

מכלול הפעולות שמבצע גוף מתמחה על מנת להנפיק חברה בבורסה. גוף החיתום או החתם (ראה ערך), בודק את כשרות החברה להנפקה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית על ידי בדיקת נאותות due diligence (ראה ערך)


חכירה : LEASE ,Leasing

השכרה ארוכת טווח של נכס נקראת חכירה. על פי החוק במדינת ישראל הגדרת חכירת מקרקעין היא: שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא 'חכירה'; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא 'חכירה לדורות '". בחכירת רכב, לעיתים בסוף תקופת השימוש או החכירה, הנכס עובר לידי החוכר תמורת סכום נוסף שנקבע מראש.


חכירה לדורות : Long Term Lease

מושג בחכירת מקרקעין המתייחס לעסקה שבה הזכות נשמרת לשוכר להשתמש בקרקע מעל 25 שנים.


חכירה מימונית (הונית) : Financial lease

מינוח שהתפתח בעיקר סביב החכרת נכסים בעלי אורך חיים סופי, כגון מכוניות, כאשר החכירה מסווה למעשה עסקת מכירה שבה לא בוצעה בפועל העברת הבעלות על הכנס שלכאורה שייך עדיין למחכיר. בעיקרה מדובר בעסקת רכישה באשראי, אשר רשומה כמו עסקת שכירות, כאשר בתום התקופה רוכש הקונה את הנכס במחיר סימלי. על מנת שעסקה תוכר כעסקת ליסינג מימוני צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים. 1. קיימת אופציה הזדמנותית, היינו אופציה שכדאיות מימושה ע"י השוכר בסוף התקופה אינה מוטלת בספק, או לחלופין בסיום התקופה מועבר הנכס לחור ללא כל תוספת תשלום מצידו. 2. תקופת השכירות מכסה חלק ניכר מתקופת החיים המועילים של הנכס (75% ויותר לפי כללי החשבונאות). 3. ערך נוכחי של השכירות זהה לערך המכירה של הנכס ביום חתימת עסקת הליסינג. היינו, היוון תשלומי השכירות שווה לערך המכירה של הנכס לפי כללי החשבונאות נדרש שהערך הנוכחי לא יפחת מ 90% משווי הנכס). 4. מבחן נוסף שהוצע מתייחס לסיכון, ולפיו הצד לעסקה שעליו נופלים סיכוני אובדן הנכס הוא הבעלים. לפיכך, אם חברת הליסינג נושאת בסיכון, אזי מדובר בשכירות ולא במכר.


חכירה תפעולית : Operational lease

במסגרת חכירה זו, שוכר הנכס משלם דמי שכירות למשכיר בגין שימוש שייעשה בנכס ולא עבור רכישת זכות קניין בנכס. לפיכך, השוכר אינו בעל הנכס, לא מבחינה משפטית פורמלית ולא מהבחינה הכלכלית. המקובל הוא כי חכירה תפעולית הינה לטווחי זמן קצרים של חודשים מספר ועד שלוש שנים. תשלומי דמי השכירות מהווים הוצאה מוכרת לכל דבר לשוכר. דין ההכרה בהוצאות אלו יהיה כדין ההכרה בהוצאות להחזקת הנכס שלגביו הם משולמים. ההגדרה "תפעולית", התפתח על רקע הפעילות בשוק הרכב, בעיקר, שכן המינוח חכירה או שכירות היה מינוח מספק על מנת לתאר עסקה שבמהותה היא החכרה. המינוח תפעולי התפתח על רקע העסקאות בהן, המחכיר סיפק חבילת שירותים מלאה הכוללת את כל תפעול צי הרכב לרבות, רישוי, ביטוח, תיקונים ושרות שוטף.


חמשת הגדולים (משרדי רו"ח) : Big Five

שם קולקטיבי לחמש משרדי ראיית החשבון הגדולים בעולם, בשנים 1998-2002. לפני כן היו ידועים בשם ששת הגדולים Big Six  בשנים 1989-1998 . היו ידועים במהלך מרבית המאה ה-20 בשם Big Eight  עד אשר מיזוגים ורכישות הקטינו את מספרם ל-6 (1989) ואחר כך ל-5.. החל מקריסת הפירמה Arthur Andersen בעקבות שערוריית אנרון (ע"ע), בשנת 2002, נותרו  רק ארבעת הגדולים, עיין ערך  Big Four


חנות : STORE

המקום בו נמכרות סחורות לצרכנים. ראה גם חנות וירטואלית חנות וירטואלית virtual store חנות שהיא אתר ברשת האינטרנט המציעה לגולשים מיני סחורות. פותחו מספר אמצעי תשלום על גבי הרשת , לרבות כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכיוב. החנויות הוירטואליות יכולות לקיים מערך לוגיסטי עצמאי הכולל מחסן ושרות משלוחים, אך לעיתים הן מסתמכות על מערכים אחרים ומוכרות סחורות שאינן בבעלותן ובכך משמשות כמתווכים.


חנות דגל

חנות בבעלות חברה יצרנית או המשווקת בלעדית מותגים, המציגה באופן מודגש או ייחודי את מוצרי החברה, בדרך מיוחדת ומתוך ראייה כוללת של האסטרטגיה העסקית של החברה בעלת המותגים. ראה גם רשת קונספט. להבדיל מחנויות רגילות, חנות דגל עשויה שלא להיות רווחית, כאשר חלק מהרווח מהפעלתה הינו רווח תדמיתי ויצירת תרומה שיווקית על ידי יצירת חשיפה וכן איסוף מידע בלתי אמצעי על טעמי קהל הלקוחות הפוטנציאלים. לעיתים משמשת החנות להצגת דגמים חדשניים או כיווני פיתוח עתידים של מוצרים המאפשר ללמוד על תגובות הצרכנים.


חנות המפעל

חנות הצמודה בדר כלל למפעל, אך אין הכרח של הצמדה פיסית. החנות מציעה את מגוון תוצרת המפעל מבלי לנסות ולהציג ממגוון שלם של מוצרים הנוגעים לתחום עיסוקה. מטרתה לעיתים לשמש הן כמקום תצוגה בולט למוצרים שאינם מקבלים ביטוי ברשתות שיווק הן כחנות עודפים (ראה חנות עודפים).


חנות עודפים

חנות השייכת לחברה מסויימת והמציעה את העודפים שלא שווקו בשוק הראשי של החברה, במחירים זולים. בחנויות עודפים אין מחויבויות למגוון שלם של מוצרים, אלא היא מבוססת על הזדמנויות שנוצרו במהלך הייצור, או עסקאות שבוטלו או טעויות בהזמנה. לעיתים חנויות שאינן בבעלות מפעל מסויים מציגות את עצמן כחנויות עודפים, על מנת לייצר רושם של מחירים זולים.


חסמים לא מכסיים : Non tariff barriers

שיטות שונות שמדינה נוקטת על מנת להגן על תוצרת מפני תוצרת ממדינות זרות. לדוגמא, מדינה יכולה לדרוש סימונים שונים על הסחורה, אריזות מיוחדות או תכונות שיש להוסיף לכל מוצר. כל דרישה כזו מכבידה על היבואן ומקשה עליו בתחרות לעומת התוצרת המקומית.


חסר : Short

מצב בו מכרנו נכס שאינו בבעלותנו, כלומר הנכס במצב שורט: אנו חייבים את הנכס ועלינו לרכוש אותו על מנת להחזירו למי ששאלנו ממנו. אסטרטגיה זו משמשת בעיקר בעת שמניחים כי מחיר הנכס עשוי לרדת ולכן מכירה בחסר = שורט, יכולה לייצר רווח, מאחר ואנו צפויים לרכוש את הנכס לאחר שמחירו ירד ולהחזירו לבעליו. ההפרש בין מחיר המכירה הגבוה ומחיר הקניה הנמוך הוא הרווח הצפוי.

 


חפיר מגן רחב : wide moat

 wide moat or wide economic moat

הוא כינוי לחברות שיש להם הגנות מתחרות. המונח נלקח מהטירות המבוצרות של ימי הביניים שהיו מוקפות בחפיר מגן, שככל שהיה יותר גדול, כך הטירה ,היתה מוגנת יותר. על פי המקובל, לעסקים שיש לפחות אחד מחמשת הכוחות של פורטר, ראה מודל פורטר יש הגנה של "חפיר מגן".

בעולם ההשקעות, יש מדיניות השקעה בקרנות מסויימות המבוססות על העקרונות הללו, ולכן נקראת

wide moat

כאשר הקרן משקיעה רק בחברות בעלות ההגנות המאפשרות להן לשמור על יתרון תחרותי.


חפיר מגן רחב : wide moat

 wide moat or wide economic moat

הוא כינוי לחברות שיש להם הגנות מתחרות. המונח נלקח מהטירות המבוצרות של ימי הביניים שהיו מוקפות בחפיר מגן, שככל שהיה יותר גדול, כך הטירה ,היתה מוגנת יותר. על פי המקובל, לעסקים שיש לפחות אחד מחמשת הכוחות של פורטר, (ראה מודל פורטר) יש הגנה של "חפיר מגן".

בעולם ההשקעות, יש בקרנות מסויימות מדיניות השקעה המבוססות על רכישת חברות שיש להן הגנות כאלה, ולכן נקראת

wide moat

כאשר הקרן משקיעה רק בחברות בעלות ההגנות המאפשרות להן לשמור על יתרון תחרותי.


חרטה, תיאורייה : Regret theory

תיאוריה שמסבירה תופעות של שנאת סיכון ברמה המוגדרת "לא רציונאלית". הרצון להימנע מחרטה גורמת לאנשים להעדיף אסטרטגיות של שנאת סיכון קיצונית, גם במחיר של אבדן הזדמנויות מצוינות. לעיתים פעילות שיווקית מיועדת להפוך את אסטרטגיית החרטה על פיה, על ידי יצירת מצג הגורם למקבל ההחלטה לחשוש ממצב בו אינו מקבל את ההצעה וכי יתחרט לאחר מכן.


חשבון : Invoice

מסמך המפרט את הנתונים של הסחורה או השרות לצורך תשלום ממקבל הסחורה או השרות.


חתם : Underwriter

מוסד שבאמצעותו מנפיקה חברה את ניירות הערך שלה לציבור. החתם חותם על תשקיף החברה ומתחייב תמורת עמלה, לרכוש במחיר מינימלי את נייר ערך שלא נרכשו בעת ההנפקה , במידה ויש כאלה . על פי רוב בכל הנפקה יש מספר רב של חתמים, המפזרים בניהם את הסיכון הכרוך בהתחייבות החיתומית. חתמים בולטים בשוק ההון הישראלי: איי.בי.איי חיתום, לידר, לאומי ושות' ואחרים.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול